รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลต้นแบบผู้บริหารที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566
นางรัตนา ดำทองเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู ได้รับรางวัล รางวัลต้นแบบผู้บริหารที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
รางวัลต้นแบบครูที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566
ส.ต.ท.มะปอซี อาแว ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโกตาบารู ได้รับรางวัล รางวัลต้นแบบครูที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
รางวัล "คุรุชนคนคุณธรรม" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564
นางสาวตอเฮเร๊าะ ระสิหินิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู ได้รับรางวัล ผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล "คุรุชนคนคุณธรรม" โครงการโรงเรียน สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 (20 ตุลาคม 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ (ระดับดีมาก) ประจำปี พ.ศ.2564
นางรัตนา ดำทองเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู ได้รับรางวัล เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ (ระดับดีมาก) ประจำปี พ.ศ.2564 (20 ตุลาคม 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.68 MB
รางวัล "คุรุชนคนคุณธรรม" โครงการโรงเรียน สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564
นางรัตนา ดำทองเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู ได้รับรางวัล ผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล "คุรุชนคนคุณธรรม" โครงการโรงเรียน สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 (20 ตุลาคม 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑  โรงเรียนในฝัน  จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
ส่งเสริมรักการอ่าน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
อย.น้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียน อย.น้อยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ปี ๕๐
รางวัล  " ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น "  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
ห้องสมุด ปี ๔๙
รางวัลชมเชย " การประกวดห้องสมุดโรงเรียน " ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑