ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ห้องสมุด ปี ๔๙
รางวัลชมเชย " การประกวดห้องสมุดโรงเรียน " ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
 
ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ปี ๕๐
รางวัล  " ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น "  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
อย.น้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียน อย.น้อยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ส่งเสริมรักการอ่าน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑  โรงเรียนในฝัน  จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑