ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา