ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนาตยา นาควิจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1