ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านโกตาบารู

     

                      โรงเรียนบ้านโกตาบารู  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1    ตำบลโกตาบารู  อำเภอ  รามัน จังหวัดยะลา

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ      สร้างเมื่อ   พ.ศ. 2459  โดยพระยารัตนภักดี     พระยาเมืองรามันในสมัยนั้น

มีนายสะมะแอ   (ไม่ทราบนามสกุล)        ซึ่งเป็นราษฎรตำบลโกตาบารูเป็นผู้บริจาคที่ดิน     จำนวน  7  ไร่   3  งาน  89 ตารางวา  หมายเลขโทรศัพท์   0 –73251295 โทรสาร 0 –7325 - 1295  รหัสไปรษณีย์  95140    โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกตาบารูพื้นที่เป็นที่ราบ   เขตบริการของโรงเรียน  หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2,   และเปิดสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถม   ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    จำนวนสิ่งก่อสร้าง    อาคารเรียนได้แก่อาคารเรียน  1  แบบ  ป.1 ก   มีจำนวน  5  ห้องเรียน  ใช้เป็น ห้องเรียน  ชั้นอนุบาล 1 - 2  จำนวน  4  ห้องเรียน ห้องศูนย์สื่อ ฯ   1   ห้องเรียน   อาคารเรียน    แบบ  017  จำนวน  2  หลัง   ใช้เป็นห้องพิเศษและห้องเรียนชั้น ม.1 ม.3    อาคารเรียน หลังที่  4    แบบสปช.  105/28 จำนวน 9 ห้องเรียน   ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน   ชั้นประถมปีที่  4, 5, 6   และห้องสำนักงานบริหาร  หลังที่  5   อาคารเฉลิมพระเกียรติ   80 พรรษา   5   ธันวาคม  2550    เป็นอาคารแบบ  สปช.105/29   สร้างปี 2550   แบบบันได  1 ด้าน   ชั้นบน   4  ห้องเรียน     ชั้นล่าง  4  ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ป.1-3   มีอาคารประกอบได้แก่อาคารโรงฝึกงาน ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร และอาคารอเนกประสงค์      สำหรับห้องส้วม   มีส้วมนอกอาคาร   จำนวน   3  หลัง    จำนวน   10 ที่นั่ง     ส้วมในอาคาร     จำนวน  2     ที่นั่ง