ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพวงสุด เพชรเรือนทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพจนา สุวรรณนันท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอรวรรณ ทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเฟาซีย๊ะ แซการี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฮานีซะห์ กาหลง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอัมพลิกา สายสิงห์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1