O-net
ประกาศ (อ่าน 7318) 02 มี.ค. 55
รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (อ่าน 7263) 02 มี.ค. 55
รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (อ่าน 7233) 02 มี.ค. 55
รูปแบบและโครงสร้างข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔(เพิ่มเติม) (อ่าน 7207) 02 มี.ค. 55
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ ONET ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับสนามสอบ (อ่าน 7327) 09 ก.พ. 55
เลื่อนสอบ (อ่าน 7163) 20 ม.ค. 55