ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา (อ่าน 5) 07 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ประจำปี 2562 (อ่าน 8) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา (อ่าน 6) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “อาหารเช้า ชาวโกตา”ปีที่ 6 (อ่าน 9) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมค่ายบูรณาการกลุ่มสา (อ่าน 6) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน 7 คน “โกตา จูเนียร์ คัพ” ครั้งที่ 5 (อ่าน 38) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จัดเก็บข้อมูล และจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 39) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 43) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 31) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 32) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการ กีฬาและกรีฑาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (อ่าน 31) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 29) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 35) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (อ่าน 35) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลในระบบDMC (อ่าน 39) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในฝ่ายงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 43) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) (อ่าน 39) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ปพ.2 (อ่าน 38) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 37) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 42) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาฐมวัย พุทธศักราช 2560 (อ่าน 38) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 32) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการบัณฑิตน้อยโกตาบารู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 28) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2561 (อ่าน 30) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 32) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 23) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ป.1 (อ่าน 26) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน (อ่าน 26) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 38) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลละฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 32) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 33) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปีใหม่ 2562 ของบุคลากรในโรงเรียน (อ่าน 32) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2561 (อ่าน 23) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2562 ของนักเรียน (อ่าน 29) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 23) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (อ่าน 27) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งครูสวัสดิการประจำวัน (อ่าน 41) 16 พ.ค. 62
แก้ไขคำสั่ง ขั้น ศอ.บต. (อ่าน 86) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 85) 17 ธ.ค. 61