ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน (อ่าน 49) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 48) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 43) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและดูแลทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 49) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน (อ่าน 39) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 46) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในฝ่ายงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 38) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้งครูสวัสดิการประจำวัน (อ่าน 44) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้ง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ (อ่าน 39) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 37) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) (อ่าน 36) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตร (ปพ.2) (อ่าน 31) 15 ก.ค. 63
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 94) 12 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 77) 12 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2562 (อ่าน 74) 12 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 77) 12 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) (อ่าน 81) 12 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการดำเนินงาน ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 90) 12 มี.ค. 63
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 86) 12 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 74) 12 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จัดเก็บข้อมูล และจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่ (อ่าน 67) 12 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปีใหม่ 2563 ของครูและบคลากรในโรงเรียน (อ่าน 57) 12 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2563 ของนักเรียน (อ่าน 179) 06 ธ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “ชบาเกมส์ 62” (อ่าน 172) 06 ธ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563-2565 (อ่าน 1172) 06 ธ.ค. 62
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 160) 06 ธ.ค. 62
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ (อ่าน 152) 06 ธ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา (อ่าน 148) 07 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 131) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ประจำปี 2562 (อ่าน 140) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา (อ่าน 113) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “อาหารเช้า ชาวโกตา”ปีที่ 6 (อ่าน 169) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมค่ายบูรณาการกลุ่มสา (อ่าน 250) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน 7 คน “โกตา จูเนียร์ คัพ” ครั้งที่ 5 (อ่าน 243) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จัดเก็บข้อมูล และจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 216) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 524) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 175) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 127) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการ กีฬาและกรีฑาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (อ่าน 148) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 124) 08 ก.ค. 62