ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2563 ของนักเรียน (อ่าน 29) 06 ธ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “ชบาเกมส์ 62” (อ่าน 29) 06 ธ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563-2565 (อ่าน 26) 06 ธ.ค. 62
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 29) 06 ธ.ค. 62
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ (อ่าน 18) 06 ธ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา (อ่าน 39) 07 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 42) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ประจำปี 2562 (อ่าน 42) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา (อ่าน 38) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “อาหารเช้า ชาวโกตา”ปีที่ 6 (อ่าน 49) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมค่ายบูรณาการกลุ่มสา (อ่าน 47) 01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน 7 คน “โกตา จูเนียร์ คัพ” ครั้งที่ 5 (อ่าน 84) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จัดเก็บข้อมูล และจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 84) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 74) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 64) 01 ส.ค. 62
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 53) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการ กีฬาและกรีฑาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (อ่าน 60) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 46) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 64) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (อ่าน 69) 08 ก.ค. 62
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลในระบบDMC (อ่าน 61) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในฝ่ายงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 64) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) (อ่าน 57) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ปพ.2 (อ่าน 60) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 56) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 61) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาฐมวัย พุทธศักราช 2560 (อ่าน 60) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 49) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการบัณฑิตน้อยโกตาบารู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 47) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2561 (อ่าน 49) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 51) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 39) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ป.1 (อ่าน 42) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน (อ่าน 45) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 113) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลละฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 50) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 56) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปีใหม่ 2562 ของบุคลากรในโรงเรียน (อ่าน 47) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2561 (อ่าน 38) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2562 ของนักเรียน (อ่าน 44) 16 พ.ค. 62