ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลในระบบDMC (อ่าน 13) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในฝ่ายงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 15) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) (อ่าน 11) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ปพ.2 (อ่าน 11) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 11) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 11) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาฐมวัย พุทธศักราช 2560 (อ่าน 12) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 10) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการบัณฑิตน้อยโกตาบารู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2561 (อ่าน 9) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 9) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ป.1 (อ่าน 8) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน (อ่าน 10) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 9) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลละฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 9) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปีใหม่ 2562 ของบุคลากรในโรงเรียน (อ่าน 9) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2561 (อ่าน 7) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2562 ของนักเรียน (อ่าน 9) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (อ่าน 7) 16 พ.ค. 62
แต่งตั้งครูสวัสดิการประจำวัน (อ่าน 15) 16 พ.ค. 62
แก้ไขคำสั่ง ขั้น ศอ.บต. (อ่าน 68) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 63) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 70) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย DLIT (อ่าน 78) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและดูแล ทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 71) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 75) 17 ธ.ค. 61
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ (อ่าน 63) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดพัทลุง (อ่าน 46) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน 7 คน โกตาจูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 4 (อ่าน 39) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี (อ่าน 73) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (อ่าน 76) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (อ่าน 60) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (อ่าน 68) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 67) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน ด้านคุณธรรมสู่สังคมนักเรียน (อ่าน 59) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมค่ายบูรณาการกลุ่มสา (อ่าน 66) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมดูแล และฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ (อ่าน 65) 25 ก.ย. 61