ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน
แก้ไขคำสั่ง ขั้น ศอ.บต. (อ่าน 25) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 19) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 23) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย DLIT (อ่าน 30) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและดูแล ทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 22) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 31) 17 ธ.ค. 61
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ (อ่าน 23) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดพัทลุง (อ่าน 9) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน 7 คน โกตาจูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 4 (อ่าน 12) 17 ธ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี (อ่าน 47) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (อ่าน 49) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (อ่าน 36) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (อ่าน 39) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 38) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน ด้านคุณธรรมสู่สังคมนักเรียน (อ่าน 33) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมค่ายบูรณาการกลุ่มสา (อ่าน 36) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมดูแล และฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ (อ่าน 36) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ประจำปี 2561 (อ่าน 31) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โดยวิธีตกลงราคา (อ่าน 32) 25 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการกีฬาศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปี 2561 (อ่าน 84) 06 ก.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา (อ่าน 108) 06 ก.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 123) 06 ก.ค. 61
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ (อ่าน 98) 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน (อ่าน 102) 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งครูประจำชั้นและครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 102) 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลรายบุคคลในระบบDMC (อ่าน 98) 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งครูสวัสดิการประจำวัน (อ่าน 98) 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในฝ่ายงานประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 98) 22 พ.ค. 61
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ (อ่าน 84) 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 82) 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 83) 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการบัณฑิตน้อยโกตาบารู ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 46) 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 57) 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 100) 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 101) 19 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุม การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปี 2560 (อ่าน 108) 19 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 137) 19 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 144) 19 ก.พ. 61
แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนและวัดผล (อ่าน 151) 13 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 169) 13 ก.พ. 61