ดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน
แต่งตั้งครูสวัสดิการประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 18) 19 พ.ค. 66
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) (อ่าน 20) 19 พ.ค. 66
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ (อ่าน 14) 19 พ.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 14) 19 พ.ค. 66
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 13) 19 พ.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคุณธรรมนำความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 67) 16 มี.ค. 66
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2565 (อ่าน 75) 16 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 152) 10 มี.ค. 66
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ ประจำปี 2565 (อ่าน 79) 07 มี.ค. 66
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 79) 07 มี.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 541) 17 ก.พ. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 131) 14 ก.พ. 66
แก้ไขคำสั่ง (ศอ.บต. ปี64) (อ่าน 92) 14 ก.พ. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการดำเนินงาน ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 212) 08 ก.พ. 66
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 154) 26 ม.ค. 66
แต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 105) 26 ม.ค. 66
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 126) 11 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 155) 11 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 208) 11 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2566 ของนักเรียน (อ่าน 149) 11 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้าน การอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 168) 11 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (อ่าน 146) 11 ม.ค. 66
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่าย พัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 141) 11 ม.ค. 66
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ (อ่าน 142) 11 ม.ค. 66
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 147) 11 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 112) 11 ม.ค. 66
โครงการ “ต้นกล้าโกตา นำพาสู่โรงเรียนสุจริต” ประจำปี 2565 (อ่าน 153) 11 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ในโครงการ “KOTA PROMP” (อ่าน 144) 11 ม.ค. 66
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ประจำปี 2565 (อ่าน 147) 11 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬา-กรีฑา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (อ่าน 200) 22 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการ “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” (อ่าน 198) 22 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 244) 22 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “กีฬาสี” (อ่าน 194) 22 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน (อ่าน 196) 22 ส.ค. 65
แต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 179) 22 ส.ค. 65
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลในระบบ DMC (อ่าน 203) 22 ส.ค. 65
แต่งตั้งครูสวัสดิการประจำวัน (อ่าน 188) 22 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายฐานกิจกรรม “รู้เอยรู้ทัน ป้องกันโควิด” ในโครงการดำเนินงานพื้นฟูภาวะถดถอยของผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 703) 20 พ.ค. 65
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลในระบบ DMC (อ่าน 575) 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งครูสวัสดิการประจำวัน (อ่าน 550) 18 พ.ค. 65
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ (อ่าน 537) 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพื้นฟูภาวะถดถอยของผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 873) 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 536) 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 544) 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 592) 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนบ้านโกตาบารู (อ่าน 652) 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 906) 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบูรณาการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 558) 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 558) 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการดำเนินงาน ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 595) 18 พ.ค. 65